Regulamin

Przed zapisaniem się na KURS, bardzo prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM, a następnie kliknięcie w przycisk “przejdź dalej” na dole strony.

Przejście dalej oraz zapisanie się na kurs oznacza wyrażenie zgody na poniższy regulamin


REGULAMIN

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też 

z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma :

Micerdent Materiały Stomatologiczne, ul: Fabryczna 8/31, 00-446 Warszawa

Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się pisząc na adres : info@micerdent.pl

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1. Zawarcie i realizacja umów (kupna-sprzedaży, świadczenia usług).

2. Sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Firmę.

3. W celach Marketingowych.

Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom na terenie UE, ani do Państw trzecich.

 

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

1. Żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych.

2. Żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

3. Usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania.

4. Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.

5. Przeniesienia Państwa danych osobowych.

 

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach dokształcających organizowanych przez Micerdent Materiały Stomatologiczne

 1. Szkolenia organizowane przez Micerdent Materiały Stomatologiczne mają formę wykładów, ćwiczeń lub zajęć warsztatowych w sali wykładowej / szkoleniowej.
 2. Rekrutacja uczestników szkoleń prowadzona jest telefonicznie, przez mailing, pocztowe rozsyłanie zaproszeń, reklamy w pismach medycznych, portalach stomatologicznych, prospekty reklamowe, ogłoszenia w Izbach Lekarskich
 3. Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział drogą elektroniczną, listem, bądź w formie ustnej lub telefonicznej, aby dokonać rezerwacji należy wnieść całościową wpłatę za szkolenie.
 4. Szkolenia skierowane są do lekarzy stomatologów wszystkich specjalności oraz techników dentystycznych, pragnących pogłębić wiedzę 
 5. w zakresie zawodowym
 6. Informacje o oferowanych szkoleniach zawarte są na stronie www.enamel.edu.pl oraz w materiałach informacyjnych i reklamowych a także 
 7. w prasie medycznej. Na życzenie uczestnika firma Micerdent Materiały Stomatologiczne udostępnia materiały informacyjne i szkoleniowe dotyczące kursu lub programu szkoleniowego.
 8. Organizator zobowiązuje się zrealizować umowę o świadczenie usług szkoleniowych z zachowaniem najwyższej staranności z uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności zgodnej z zasadami EBM (Evidence Based Medicine)
 9. Firma Micerdent Materiały Stomatologiczne dokonuje oceny zadowolenia uczestników i skuteczności prowadzonych szkoleń za pomocą kwestionariusza oceny kursu lub innych metod badawczych w trakcie kursu lub bezpośrednio po kursie.
 10. Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie lub warsztatach szkoleniowych jest Certyfikat wydawany każdemu uczestnikowi szkolenia po zakończonych zajęciach/wykładach. Zawiera on dane dotyczące tematu szkolenia, datę kursu, IMIĘ I NAZWISKO osoby uczestniczącej w szkoleniu, podpis osoby przeprowadzającej szkolenie oraz DANE organizatora kursu. Certyfikat może również zostać przesłany pocztą.
 11. Opłaty za udział w kursie pobierane są w PLN i obliczane są każdorazowo do poszczególnych zajęć w zależności od zakresu szkolenia i sumy wszystkich składników kosztowych wynikających z programu szkolenia. Po zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu obowiązuje dokonanie wpłaty 500 zł- zadatku na opłatę rejestracyjną zapewniającej udział w szkoleniu w terminie wskazanym przez organizatora, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie w terminie krótszym niż 30 dni.
 12. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przesłanie do formularza zgłoszeniowego ze strony www.enamel.edu.pl lub zgłoszenie ustne, telefoniczne bądź mailowe na adres edu@micerdent.pl. Osoba dokonująca rezerwacji czyniąca to w imieniu swoim, a także wszystkich zgłoszonych w rezerwacji uczestników kursu lub programu szkoleniowego przejmuje odpowiedzialność za dotrzymanie warunków rezerwacji oraz zgłoszenia przez tychże uczestników.
 13. Przed rozpoczęciem danego kursu lub programu szkoleniowego Uczestnicy mają możliwość zrezygnowania z udziału w danym kursie lub programie. Oświadczenie o rezygnacji Uczestnik zobowiązany jest dokonać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną nie później niż na 30 dni roboczych przed szkoleniem.
 14. Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej dokonania. W przypadku rezygnacji z kursu na 30 dni(lub więcej) roboczych przed rozpoczęciem, zwrócona zostanie uczestnikowi pełna kwota wpłaty (100%).
 15. Jeśli uczestnik nie może uczestniczyć w kursie z przyczyn losowych, a wcześniej powiadomi organizatora (co najmniej na 10 dni przed szkoleniem) kwota wpłaty może zostać przeniesiona na ten sam kurs w innym terminie.
 16. Firma Micerdent Materiały Stomatologiczne ma prawo rozwiązania umowy o zorganizowanie kursu lub programu szkoleniowego na 14 dni przed datą rozpoczęcia kursu przez poinformowanie uczestników kursu w formie ustnej, telefonicznej, pisemnej lub drogą elektroniczną, jeżeli: wymagana lub określona liczba uczestników nie zostanie osiągnięta; nastąpiło zdarzenie noszące cechy siły wyższej lub z przyczyn niezależnych od organizatora np. choroby wykładowcy
 17. W przypadku rozwiązania umowy z tych przyczyn na mniej niż 14 dni Micerdent Materiały Stomatologiczne zobowiązuje się dokonać zwrotu wszelkich wpłaconych kwot bez potrącania jakichkolwiek opłat manipulacyjnych. 
 18. Ze względów organizacyjnych minimalna wymagana ilość osób chętnych na kurs jest regulowana przez organizatora i podyktowana rodzajem szkolenia.
 19. Zakres i cel zbieranych danych osobowych :
  – Dane przetwarzane w celu przekazywania zamówionych wiadomości newsletter i organizacji szkoleń.
  -Podczas zapisywania się do subskrypcji newsletter’a w serwisie użytkownik zostanie poproszony o podanie adresu email. 
 20. Administratorem Danych Osobowych jest firma MicerDent – Materiały Stomatologiczne z siedzibą w Warszawie 00-446, ul. Fabryczna 8/31.
 21. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, sprostować bądź usunąć swoje dane z bazy Administratora.
 22. Administrator Danych Osobowych nie udostępnia adresu e-mail oraz wszelkich innych danych użytkownika podmiotom trzecim.
 23. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu
 • Dostęp do kursów jest wolny, bez ograniczeń specjalizacyjnych.
 • O uczestnictwie w szkoleniu decyduje zgłoszenie przyjęte przez organizatora i potwierdzone w odpowiednim terminie wpłatą od uczestnika.
 • Uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania się bezpośrednio przed szkoleniem, na wydzielonym stanowisku recepcji kursu przy sali wykładowej.
 • Miejsca na sali wykładowej nie są numerowane.
 • Podczas szkolenia wykładowego uczestnik otrzymuje materiały biurowe do prowadzenia własnych notatek,
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat. Certyfikat może być również przesłany pocztą.